Το εύρος της επισκόπησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας, το οποίο καθορίζεται πάντα από κοινού με εσάς, εξαρτάται από το μέγεθος και την κλίμακα της συναλλαγής και τους περιβάλλοντες κινδύνους.

Η υπηρεσία επιμέλειας οφειλών επικεντρώνεται στα πιο κρίσιμα στοιχεία των συναλλαγών, όπως:

  • Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση της βιομηχανίας και μεταχείριση κινδύνων και ευκαιριών.

  • Αξιολόγηση της ποιότητας και του εύλογου των ιστορικών και προβλεπόμενων κερδών και ταμειακών ροών για την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων/παγίων.

  • Προσδιορισμός κρυφών δαπανών, δεσμεύσεων και απρόβλεπτων γεγονότων.

  • Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση της φορολογικής έκθεσης.

  • Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των υποχρεώσεων που μπορούν να χαλάσουν μία συμφωνία· και

  • Επισήμανση ζητημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή αγοράς ή τους όρους της σύμβασης.


Οι ασκούμενοι στην ομάδα υπηρεσιών επιμέλειας οφειλών είναι έμπειροι λογιστές και φορολογικοί ειδικοί, που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε εταιρικούς και ιδιωτικούς μετοχικούς πελάτες, σε καθημερινή βάση και έχουν βαθιά κατανόηση των μοναδικών προκλήσεων της Ελλάδας όπως:

  • Διαφορά στις λογιστικές αρχές και ποιότητα των οικονομικών πληροφοριών

  • Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης

  • Διάδοση συναλλαγών συνδεδεμένων μερών΄και

  • Πολύπλοκοι και εξελισσόμενοι φορολογικοί κανόνες και κανονισμοί

Ενδιαφέρομαι γιαΝέα ΣυνεργασίαΡαντεβού