Η διαδικασία αποτίμησης μιας νομικής οντότητας ή των περιουσιακών της στοιχείων είναι πολύπλοκη. Η επιλογή ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου ικανού να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής.

Η προσφορά μας περιλαμβάνει αποτιμήσεις μετοχών, επιχειρήσεων (νομική οντότητα/τμήμα), περιουσιακά στοιχεία (υλικά/άϋλα) και υποχρεώσεις για την υποστήριξη διαπραγματεύσεων, διάρθρωσης συμφωνιών και βελτιστοποίησης φόρων.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Επιχειρησιακές εκτίμήσεις για:
    • Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Αποσχίσεις και Απαλειφές

    • Κατανομή του κόστους συγχώνευσης

    • Εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων

  • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την εισφορά ή πώλησή του

  • Αποτιμήσεις Δανείων

  • Αποτιμήσεις για άλλους σκοπούς χρηματοδότησης εταιρειών ή νομοθετικές και ρυθμιστικές ενέργειες

Ενδιαφέρομαι γιαΝέα ΣυνεργασίαΡαντεβού