Α. Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου

Οι Υπηρεσίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού σχετίζονται με την παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη διαμόρφωση του στρατηγικού, επιχειρησιακού και οικονομικού σχεδιασμού τους. Το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας, σε διάφορους τομείς της οικονομίας, μάς επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που παρέχονται από εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και αναλυτές.

Τα κύρια ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα στη συγκεκριμένη υπηρεσία εστιάζονται στα εξής:

 • Το σημαντικό πελατολόγιο που διατηρούμε σε ένα ευρύ τομεακό φάσμα.

 • Η υπέροχη εμπειρία των στελεχών μας. Έχοντας πραγματοποιήσει και συμμετάσχει σε σημαντικά σχέδια επιχειρηματικού σχεδιασμού και εταιρική αναδιάρθρωση χρέους για μεγάλες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ομάδα μας είναι σε θέση να υποστηρίξει εξαιρετικά απαιτητικά επιχειρηματικά σχέδια και λύσεις.

 • Οι ενέργειες υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου που σχεδιάζουμε.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

 • Ανάλυση επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων

 • Ανάλυση τομέα και αγοράς

 • Ανάλυση SWOT

 • Σχεδιασμός στρατηγικής και αναδιοργάνωσης

 • Οικονομική ανάλυση ιστορικών δεδομένων

 • Οικονομικές προβλέψεις [Δήλωση κέρδους & απώλειας, ισολογισμοί και ταμειακές ροές)

 • Ανάλυση αειφορίας

 • Πλήρης ανάλυση προϋπολογισμού μετρητών

 • Ευαισθησία και Βασικοί Δείκτες Απόδοσης

 • Σχέδιο δράσης υλοποίησης

Β. Εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου

Η κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου και η ανάπτυξη μιας στρατηγικής, είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης. Το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα είναι η προοδευτική εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Στη Your Confidence αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση (Διαχείριση Έργου) της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανάθεση διαχειριστή έργου ή εύρεση προσωρινής διαχείρισης, εφόσον απαιτείται.

 • Συνεχής παρακολούθηση των στόχων (ποιοτικά - οικονομικά) μέσω εξελιγμένων εφαρμογών.

 • Μηνιαία Έκθεση Προόδου και Διοικητική Οικονομική Αναφορά.

Γ. Χρήση επιχειρηματικού σχεδίου

 • Χρηματοδότηση και αύξηση κεφαλαίου

 • Νέες επενδύσεις ή επιχειρηματικές δραστηριότητες

 • Συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

 • Αναδιοργάνωση εταιρείας

 • Αναδιάρθρωση χρεών

 • Επίλυση εταιρείας σύμφωνα με νομικές διαδικασίες

Ενδιαφέρομαι γιαΝέα Συνεργασία Ραντεβού